۱۳۸٢/٥/٢٦
 


اسلام از طریق مباحثنظری و معرفتی و از طریقساختن انسانهای تازه وجدید دنیای جدید را تسخیرخواهد کرد و نه از هیچ طریق دیگر.شهيد سيد مرتضی آوينی

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]