۱۳۸٤/۱٠/٢۸
ضروری
در آخرین ایستگاه
راننده تکانت میدهد
سر از شیشه بر میداری ...
ایستگاههای آمده را بر میگردی
با سری بر شیشه
و در اولین ایستگاه با تکان راننده
دوباره... دوباره...
حالا بعد سالها
دیگر یادت نیست
کدام ایستگاه
منتظرت بود
حالا دیگر این اتوبوس
بدون تو اصلا راه نمی افتد
تو مثل گاز و ترمز و دنده ضروری هستی
 
                            حميدرضا شکارسرايی
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]