۱۳۸٤/۱۱/٩
يک سند از جنگل!

شورای جمهوری ایران

شورای انقلابی ایران

تاریخ 15 شهر یول 1338

نمره 47

حکم

چون رفیق سعد الله درویش از اعضای صالح و فداکار حکومت شوروی ایران و جمعیت انقلابی سرخ است لذا به موجب این حکم مشار الیه از طرف (شورای  انقلابی) جمهوری ایران بسمت صدارت شورای انقلابی قشون سرخ اعزامی مازندران منصوب و برقرار میشود و نیز از طرف میرزا کوچک صدر شورای انقلابی جمهوری ایران سمت نمایندگی داشته و اختیار دارد که برای پیشرفت انقلاب سرخ ایران در صفحات مازندران و استرآباد هر نوع عملیات مشروعه را اعمال نماید لذا مشار الیه محق است که از کلیه اختیارات و امتیازات که در حدود اعتبارات فوق الذکر است (....) و مستفید شود.

صدر شورای انقلابی جمهوری ایران کوچک جنگلی

اعضا (یا امضا)

مدیر امورات.

 

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]