۱۳۸٤/۱۱/٢٠
رنگ

خونی که از گلوی تو تراوید

                           

                              همه چیز و هر چیز را در کائنات، به دو پاره کرد، در رنگ!

  

      اینک

              هر چیز یا سرخ است، یا حسینی نیست!

 

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]