۱۳۸٤/۱۱/٢٥
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید...
فکر نمی کنی هر روز روز_ عشاق است!؟

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]