۱۳۸٤/۱٢/۱۱
آتش!!

آتش آن نيست که از شعله او خندد شمع

آتش آن است که در خرمن پروانه زدند.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]