۱۳۸٤/۱٢/٢٥
بهار
خدایا!
مپسند که بهار، طبیعت بی جان را جامه نو بپوشاند و ما مدعیان جان هم چنان در رفتار کهنه خویش بازمانیم!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]