۱۳۸٥/۱/٥
بهار!!
غنیمت وا دانستان ا بهاره‏ ‏
ج دس واسی ندان دامان کاره‏
امی بازویه تا وختی داره زور ‏
بزانو وا آوردن روزگاره...

شیون فومنی
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]