۱۳۸٥/٢/٢٢
سوگند
مردم همه
تو را به خدا
سوگند میدهند
اما برای من
تو آن همیشه ای
که خدا را به تو
سوگند میدهم!

قیصر امین پور
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]