۱۳۸٥/٤/٢٧
از زبان مجاهدان فلسطینی

امید مهدی نژاد
در جنگ های تن به تن آغاز می شویم
این رسم ماست در کفن آغاز می شویم
از ابتدای خون گلو- از شروع عشق
انتهای خویشتن آغاز می شویم
آرام در قلمرو شب رخنه می کنیم
هم پای صبح دفعتا آغاز می شویم
بازی ادامه دارد نوبت به نام ماست
ما تازه بعد باختن آغاز می شویم
آری به رغم سایه سنگین سامری
یک روز از همین وطن آغاز می شویم
این شعر ها طلیعه شورند صبر کن
وقتی تمام شد سخن آغاز می شویم
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]