۱۳۸٥/٦/۳
آدمی پرنده نیست
آدمی پرنده نیست
تا به هر کران که پر کشد برای او وطن شود
سرنوشت برگ دارد آدمی
برگ وقتی از بلند شاخه اش جدا شود
پایمال عابران کوچه ها شود!!!

شاعر افغان
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]