۱۳۸٢/٦/٩
شهادت
در اینجملات مرحوم استادبه معرفی شهید و اثر شهادت می پردازد تصویری که دکتر از جامعه محتاج به شهید ارائه می دهد ناخودآگاه انسان را با جامعه کنونی ایران روبرو می کند.
و شهید قلب تاریخ است. همچنانکه قلب به رگهای خشک اندام خون حیات و زندگی می دهد جامعه ای که رو به مردن می رود جامعه ای که فرزندانش ایمان خویش را به خویش از دست داده اند و جامعه ای که به مرگ تدریجی گرفتار است جامعه ای که تسلیم راتمکین کرده است جامعه ای که احساس مسئولیت را از یاد برده است و جامعه ای که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است و تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش بازمانده است شهید همچون قلبی به اندامهای خشک مرده ی بی رمق این جامعه خون خویش را می رساند و بزرگترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل ایمان جدید به خویش را می بخشد
شهید حاضر است و همیشه جاوید!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]