۱۳۸٦/٢/٢٤
اصل آخر کار است...
در کف رادیو زمانه مانده بودیم
*
و اینکه هلند را چه سر به کار ایران!؟
*
که محمد گفت شل!
*
و تازه یادمان امد که بععله!
**
شلی هم هست و بی پی ای ایضا و آخوری به اسم نفت!
*
خیلی وقت پیش ها با مسئول رادیو گرجی صحبت میکردم
*
گفته بودم که شما با وزارت خارجه هم در ارتباطید؟
*
گفت اتفاقا ما چندین بار تقاضا کرده ایم که بیایید بنشینیم حرفهایمان را یکی بکنیم
*
و گویا آقایان در جواب گفته بودند: شما کار خودتان را بکنید ما هم کار خودمان را میکنیم!
**
برادر شب ها باغ هم رفته ایم!
*
شما هم تشریف بیاورید!
**
آن یار نکوی من
بگرفت گلوی من
گفتا که چی میخواهی؟!
گفتم که همین خواهم!!
**
رفته بودیم جایی!
*
طرف رخت و لباس ما را دید ملاقه مان نزد!
*
آن دفعه ای که با کت و شلوار پوشیده بودیم تومنی 100 قران فرق میکرد!
*
عادت کرده ایم به همه این ظاهر بینی ها!
*
باز حرف زدنمان طرف را کمی حالی کرد و خودش را جمع و جور کرد!
*
وگر نه باید یکی دوباری اضافه می رفتیم و می آمدیم!
**
یکی جلویمان را گرفت دیروز، که آقا این کمپین یک میلیون امضا را دیده ای و اصلا میدانی چیست؟
*
برایش گفتم که برادر من دیده ام و حرفهایی را هم که این بندگان خدا می زنند آنقدر ها دور از واقع نیست
*
ما توی بعضی از قوانین مان و توی برخی از عرف های اجتماعی یک جاهایی یا به زنان اجحاف میکنیم
*
یا حقوقشان را نادیده میگیریم
*
باید تلاش کنیم که این قوانین تغییر پیدا کند و این عرفها برداشته شود
*
و داشتیم مبسوط برایش میگفتیم که حتی معتقدم خیلی از این قوانین ریشه شرعی ندارند و عرفی هستند
*
و این حق خوری ها و حق کشی ها در قوانین کشورهایی در کلاس ما هم که قوانین شرع اسلام در آنها وجود ندارد هم هست، هم بیشتر هست
*
مثل هند
*
که برگشت گفت آقا من کاری به اینها ندارم تو این کمپین را امضا میکنی
*
گفتم من اگر چه معتقدم باید یک کمی قوانین را راست و ریست کرد.
*
ولی از آنجایی که اهداف سیاسی خوابیده در پشت این کمپین را قبول ندارم
*
امضا نمیکنم
*
راه دیگری را باید پیدا کرد
*
گفت قربانت بروم! همین را میخواستم بدانم!!
**
دیروز بنای ما میگفت: باید آدم آخر کار را نگاه کند اولش را درست کردن کار ندارد! اولش هر جور باشد پیش میرود! اصل آخر کار است.
*
ماجراهای شورای شهر را هم میخواستم بنویسم دیدم زیادی شلوغ میشود بماند برای بعد!
*
خدایا چنان کن سر انجام کار
که تو خوشنود باشی ما رستگار هم نشدیم نشدیم!!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]