۱۳۸٢/٦/٩
 
الشهادت استظهارا علی المجاحدات
یعنی چه یعنی شهادت آشکار کردن تمام آن چیزهایی است که پنهان میکنند و مخفی می کنند یک شهید با خون خود همه آنچه را که کفار و منافقین در پس پرده مخفی نموده اند را آشکار می کنند و پس از شهادت مجاهد سیاهی و ظلمات کفر به روشنایی می گراید و گرد و غبار نفاق فرو می نشیند شهید مظلوم انقلاب یک روز گفت انقلاب برای حرکت و جهش نیاز به خون دارد و دو هفته بعد خود شربت شهادت نوشید آیت الله حکیم که خود از خاندان شهادت است و مگر خمینی کبیر خطاب به مجاهد شهید محمد باقر حکیم نگفته بود که آل حکیم آل شهادت است هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است سرنوشت محتوم یاران حسین همین است راه تمام ی پیروان علی از کربلا میگذرد و این حتمی است تشیع اگر امروز پا برجاست اگر از میان حوزه های علمی شیعیان هنوز آوای توحید به گوش میرسد از بابت خونهایی است که برخاک ریخته . هم در آشیان زادن هم در آشیان مردن ارزانی کلاغان باد ما مرغ آتشیم در آتش زاده مشویم و در آتش میمیریم مگر نه این است که شهید اول صاحب کتاب لمعه را کشتند و سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند مگر نه این است که شهید ثانی را سنگسار کردند و تکه های پاره شده تنش را در دریا افکندند آری سرخ و بی نشان مردن شیوه ی شقایقهاست تشیع بر سر این خونها بالید رشد یافت و مگر نه اینکه امام ما گفت بکشید مارا ملت مارا بکشید این ملت هوشیارتر می شود هر قطره خونی که از ما بر زمین ریخت صد ها فکر و نیرو نو به شیعیان علی بخشید ما فراموش کرده بودیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم اندک زمانی بود که از یادهامان رخت بربسته بود شهادت این مجاهد نستوه از آل حکیم ما را به خود آورد دوباره بیاد آوردیم و دانستیم که نماز عشق را وضویی است که جز با دم صحیح نمی باشد دوباره بیاد آوردیم که در تبار ما رسم است رو به آسمان مردن و شهید با شهادت خود پرده های سیاه و تیره کفر و نفاق را درید و راه روشن هدایت و حریت را برایمان ترسیم کرد و پرده های جهل و خواب و غفلت را از پیشگاه چشمان مان کنار زد و ما دو باره بیاد آوردیم که غایت سرافرازی اهتزاز بر دار است
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]