۱۳۸٦/٧/٧
اَللّهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسيرٍ

*
خدا کند تمام همت دولتی هامان نباشد!
*
آلرژی پیدا کرده ایم به هر چه لفظ آسیب شناسی و باز شناسی و پدیدار شناسی و هر [...] شناسی دیگر که بفرمایید!!!
*
جالب است که همه ی ما جماعت با همه ی بی دینی و بی تقوایی مان، معتقدیم سیاست ما عین دیانت ماست!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]