۱۳۸٧/۳/۱٤
آن مرد...

امام خمینی

نگاه کن!

این مرد چه پیشانی بلندی دارد

تو تاکنون چهره ای دیده ای که این همه منوّر باشد؟

چه دستهای سترگی!

و قامتش برای ایستادن چقدر مناسب است!

بی شک آفتاب اسم او را می داند...

*

شعر، تکه ای است از سروده ای از سلمان هراتی

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]