۱۳۸۳/۱٢/٢٦
بهار

خدايا!

خدايا! مپسند که بهار طبيعت بی جان را جامه نو بپوشاند و ما مدعيان جان همچنان در رفتار کهنه خويش بمانيم.

سال نو نزديک است بر همه شما مبارک.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]