۱۳۸٤/٤/٧
امتحان!

بالاخره امتحانات به پايان رسيد! بد يا خوب! زياد مهم نيست!

مهم اين است که اين آخرين امتحان زندگی نيست! 

امتحانهای ديگری است سخت تر مهم تر!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]