۱۳۸٤/٥/٥
و وای بر من اگر تو از من خوشنود نباشی! وای!

۱- پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند: فاطمه پاره تن من است. هر که او را خوشنود ساخت مرا خوشنود شاخته است و هر که او را خشمگين ساخت مرا خشمگين ساخته است!

۲- گفتم: الف گفت دگر؟ گفتم هيچ

در خانه اگر کس است يک حرف بس است

 

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]