۱۳۸٤/٥/٩
نوشتن گاهی چقدر سخت می‌شود؟

گاهی پيدا کردن يک موضوع برای نوشتن چقدر سخت می‌شود؟ بگذريم!

ديشب جايی ايستاده بوديم جوانی مشغول خوردن دوغ بود. نزديک شد و گفت: ببخشيد ما در برج چندم هستيد؟ يکی گفت: پنج! گفت نميدانيد چه مزه‌ای دارد اين دوغ. رويش نوشته ۲۰/۶ !

بعد بگوييم ما ملت از زمان خويش عقب تر ايستاده‌ايم!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]