۱۳۸٤/٧/۱٩
بايد راهی دراز را پيمود!!


روزی شيخ را گفتند:يا شيخ!
فلان مريدت برفلان راه افتاده است،مست وخراب.
فرمود:بحمدالله که بر راه افتاده است،از راه نيفتاده است!

(ابو سعيد ابوالخير)

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]