...

سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از شهر
بار كن تا بگريزيم به فرسنگ از شهر 
                                محمدعلي معلم دامغاني

/ 0 نظر / 2 بازدید