بی عنوان

تازگی‌ها به يک کتاب برخوردم در کتابخانه خانه‌مان. مقدمه کتاب برايم جالب بود. نوشته بود:

for my wife , dooie, and our children

robert, mary, bernard,

john, joan, maria, anne

and patricia

اسم كتاب اين بود اگر كسی باور نداشت.

calculus and analytic geometry

philip gillet.

ديگر انكه يك نامه پيدا كردم متنش برايم خيلی جالب بود روی يك تكه كاغذ پاره نوشته شده بود:

مهديس عزيزم

سلام. اميدوارم كه حالت خوب باشد و مثل هميشه شاد و خندان و در عين حال از اينكه مدت طولانی است كه به تو زنگ نزدم اميدوارم از من ناراحت نشده باشی و هميشه با هم دوست بمانيم با اينكه مدرسه هايمان جداست قربانت

دوست هميشگی ات فاطمه   

you were and will my best friend for over

with love fateme

/ 0 نظر / 2 بازدید