یکی از غروبها

 یکی از غروبهای هزار و چهار صد و چهل و پنج
صد سال از اولین گریه ام گذشته است
صد سال از اولین نگاه مادرم
صد سال از اولین شکوفه
از اولین برف
صد سال از اول من گذشته است. . .
یکی از غروبهای هزار و چهار صد و چهل و پنج
چند سال از سکوت من گذشته است؟
و شعرهایم
در یاد چند نفر باقی است؟

حمید رضا شکارسری

/ 0 نظر / 3 بازدید