ملت ميبرن ما هم ميبريم!

يکی زنگ زد که فلانی يه کارت اينترنت برنده شدی. با خودمون گفتيم به افتاديم روی يه کارت مفتی بالاخره بعد از اين همه مدت که از اين شرکت کارت خريديم يه کارت مفتی که بايد نصيبمون بشه! تشکر کرديم ازش و پرسيدم که کجا بايد برم بگيرم گفت نميدونم زنگ بزن به پشتيبانی شرکت. ما هم رفتيم يه کارت باطله پيدا کرديم شماره پشتيبانی شرکت رو پيدا کرديم.ديديم سه تا شماره داره که دوتش با ۷ شروع ميشد و يکی با ۲ به حساب خودمون زنگ زدم به اون شماره از پشتيبانی شرکت که با ۲ شروع ميشد که بيفته دور و برخونمون و به خودم زحمت رفتن به اونجا که با شماره ۷ شروع ميشه و ميافته دور و بر گلسار رو ندم.

زنگ زدم يه خانومی گوشی رو برداشت به خانومه ميگم به ببخشيد يه کارت برنده شديم کجا بيايم بگيريم يه دهنی تر کرد شبيه به نچ با اکراه برگشت گفت کارتتون رو که تو قرعه کشی برنده شده با يه فتوکپی شناسنامه ورداريد بريد دفتر گلسار.با يه لحنی گفت که يعنی شما هم بيکاريا که برای يه کارت دو ساعته زنگ زدی. ما هم البته خداحافظی کرديم. گوشی رو که گذاشتم تازه يادم اومد که نپرسيدم که آيا بايد  ۲ قطعه عکس و سند ازدواج بابام رو هم ببرم يانه اين شد که از خير کارت گذشتيم. 

/ 0 نظر / 3 بازدید