مناجات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خدایا!

امان از این همه حجاب! حجاب جهل! حجاب علم! حجاب عمل!

 حجاب عجب! حجاب نان و نام ومقام حجاب آبرو!. تا وقتی که این پرده ها هست دیدار تو ممکن نیست.

خدایا!

همه عشقها جاده منتهی به توست موانع را از پیش پای وصال بردار .

خدایا!

قیامت را باورمان قرار ده تا آنچه را برای حیات جاودانه بخشیده ای هزینه این نصفه روز نکنیم.

خدایا!

ظرف وجودمان را چنان از حضور خودت سرشار کن که جایی برای غیر نماند .

چشم ما را از دست خلق بگیر و به دست خودت بدوز.

خدایا!

سبک آمده ام و با دستهای تهی سنگینم بازگردان.

خدایا!

سنگین آمده ام و با کوله باری از گناه سبکم باز گردان.

خدایا!

بازم مگردان.

                                            دعا از   سيد مهدی شجاعی

/ 0 نظر / 2 بازدید