خط خون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

درختان را دوست دارم

                            که به احترام تو قیام کرده اند،

و آب را

          که مهر مادر توست

خون تو شرف را سرخ گون کرده است؛

                                                  شفق آیینه دار نجابتت

و فلق محرابی،

                     که تو در آن

                                      نماز صبح شهادت گزارده ای.

                                  

****

 

در فکر آن گودالم

                         که خون ترا مکیده است

                                                       هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم؛

در حضیض هم میتوان عزیز بود،

                                         از گودال بپرس!

 

****

 

شمشیری که بر گلوی تو آمد

                                      هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کرد

هر چه در سوی تو، حسینی شد

                                           ودیگر سو، یزیدی

اینک، مائیم و سنگها

                            مائیم و آبها

                                           درختان، کوهساران، جویباران، بیشه زاران

که برخی یزیدی اند

                            و گرنه حسینی اند

 

خونی که از گلوی تو تراوید

                                 همه چیز و هر چیز را در کائنات، به دو پاره کرد، در رنگ!

اینک

هر چیز یا سرخ است، یا حسینی نیست!

 

****

 

آه! ای مرگ تو معیار!

                           مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت

                                                                             و آن را بی قدر کرد

که مردنی چنان، غبطه بزرگ زندگانی شد!

 

خونت!

              با خونبهایت حقیقت،

                                           در یک طراز ایستاد

و عزمت ضامن دوام جهان شد

                                           -که جهان با دروغ میپاشد-

و خون تو امضای راستی است.

 

****

 

تو را باید در راستی دید

                               و در گیاه، هنگامی که میروید.

در آب،  

         وقتی که مینوشاند.

در سنگ،

             چون ایستاده است.

در شمشیر،

                آن زمان که میشکافد.

و در شیر، که میخروشد.

در شفق که گلگون است

و در فلق که خنده خون است

                                        در خواستن،

                                                        برخاستن؛

تو را باید در شقایق دید

                               در گل بویید

                                              تو را باید از خورشید خواست،

در سحر جست

                    از شب شکوفاند

                                            با بذر پاشاند

                                                             با باد پاشید

                                                                            در خوشه ها چید.

تو را باید تنها در خدا دید

                         هر کس، هر گاه، دست خویش از گریبان حقیقت بیرون آورد

خون تو از سرانگشتانش تراواست

ابدیت آیینه ای است:

                            پیش روی قامت رسای تو در عزم

آفتاب لایق نیست

                        وگرنه میگفتم  

                                          جرقه نگاه توست

 

****

تو تنها تر از شجاعت

                           در گوشه روشن وجدان تاریخ

                                                                    ایستاده ای

به پاسداری از حقیقت

و صداقت شیرینترین لبخند بر لبان اراده توست.

 

چندان تناوری و بلند

                         که بهنگام تماشا

                                                 کلاه از سر کودک عقل میافتد

بر تالابی از خون خویش  

                              در گذرگه تاریخ ایستاده ای

                                                                 با جامی از فرهنگ

وبشریت رهگذار را می آشامی

                                       -هر کس را که تشنه ی شهادت است-

نام تو،

          خواب را بر هم میزند

آب را توفان میکند

                      کلامت قانون است

                                                خرد در مصاف عزم تو جنون

تنها واژه تو، خون است، خون؛

                                       ای خداگون

مرگ در پنجه تو  

                     زبون تر از مگسی است

                                                 که کودکان به شیطنت در مشت میگی

/ 0 نظر / 3 بازدید