سیاهی های میان شقایق ها!

سیاهی های میان شقایق ها
سیاهی های درون شقایق
درخشانند
چونان اندوهی پایدار

حسین!
حسین!
آواهای ایرانی این حروف
درخشانند
چونان سیاهی های میان شقایق ها

حسین!
حسین!ـ

*
م.موید
*
عکس را همین دیروز انداختم
جایی، کمی دورتر از باغچه کوچک خانه مان
/ 0 نظر / 23 بازدید