ضروری

در آخرین ایستگاه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
راننده تکانت میدهد
سر از شیشه بر میداری ...
ایستگاههای آمده را بر میگردی
با سری بر شیشه
و در اولین ایستگاه با تکان راننده
دوباره... دوباره...
حالا بعد سالها
دیگر یادت نیست
کدام ایستگاه
منتظرت بود
حالا دیگر این اتوبوس
بدون تو اصلا راه نمی افتد
تو مثل گاز و ترمز و دنده ضروری هستی
 
                            حميدرضا شکارسرايی
/ 0 نظر / 3 بازدید