اسلام از طریق مباحثنظری و معرفتی و از طریقساختن انسانهای تازه وجدید دنیای جدید را تسخیرخواهد کرد و نه از هیچ طریق دیگر.شهيد سيد مرتضی آوينی

/ 0 نظر / 3 بازدید