حج!؟

يكي از وظايف بزرگ مسلمانان پي بردن به اين واقعيت استكه حج چيست و چرا برايهميشه بايد بخشي از امكانات مادي ومعنوي خود را براي برپايي آن صرف كنند‏.‏

 

چيزي كه تا به حال ازناحيه ناآگاهان و يا تحليل گران مغرض و يا جيره خواران بهعنوان فلسفه حج ترسيم شده است ‏،‏ اين است كه حج يك عبادتدستجمعي و يك سفرزيارتي سياحتي است ‏.‏

به حج چه كه چگونهبايد زيست و چطور بايد مبارزه كرد وبا چه كيفيت در مقابلجهان سرمايه داري و كمونيسم ايستاد‏!‏ به حج چه كه حقوقمسلمانانو محرومان را از ظالمين بايد ستاند‏!‏ به حج چه كه بايد برايفشارهاي روحي و جسمي مسلمانان چاره انديشي نمود‏!‏ به حج چه كهمسلمانانبايد به عنوان يك نيروي بزرگ و قدرت سوم جهانخودنمايي كنند‏!‏ به حج چه كهمسلمانان را عليه حكومت هايوابسته بشوراند‏،‏ بلكه حج همان سفر تفريحي برايديدار از قبلهو مدينه است و بس‏! ‏

 

و حال آن كه حج براي نزديك شدن و اتصالانسان به صاحب خانه است و حج تنها حركات و اعمال و لفظ هانيست و با كلام ولفظ و حركت خشك‏،‏ انسان به خدا نمی‌رسد‏.‏

حجكانون معارف الهي است كه از آنمحتواي سياست اسلام را در تماميزواياي زندگي بايد جستجو نمود‏،‏ حج پيام آور وايجاد و بنايجامعه اي به دور از رذايل مادي و معنوي است ‏،‏ حج تجلي و تكرارهمه صحنه هاي عشق آفرين زندگي يك انسان و يك جامعه متكامل دردنياست‏،‏ ومناسك حج مناسك زندگي است و از آن جا كه جامعه امتاسلامي از هر نژاد و مليتيبايد ابراهيمي شود تا به خيل امتمحمد صلي الله عليه و آله و سلم پيوند خورد ويكي گردد ويد واحده شود‏،‏ حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگي توحيدي است ‏.‏

متن کامل اين پيام رو پيدا کرديد حتما بخونيد چون فکر کنم خيلی مهم باشه. اينجا متن کاملش هست.

http://1001.blogfa.com/post-6.aspx

/ 1 نظر / 3 بازدید
fatima

سلام حال شما؟ پست جالب و بسيار خوبی بود حج پيام آور و ايجاد و بناي جامعه اي به دور از رذايل مادي و معنوي است ‏،‏ حج تجلي و تكرار همه صحنه هاي عشق آفرين زندگي يك انسان و يك جامعه متكامل در دنياست‏،‏ عاليه...