مصیبت

کربلا بود و آسمان نیلی
خورد بر روی دختران سیلی

کم کم از یادمان مصیبت رفت
کربلا شد دو روز تعطیلی....

/*
نمیدانم شعر ادامه دارد یا نه.
شاعرش را هم نمی شناسم،
هر که هست اما نفسش گرم.

/ 2 نظر / 15 بازدید
ياسر

دم شما هم گرم انجمن حمايت از جبار کوچکی نژاد