از زبان مجاهدان فلسطینی

20a848p.jpg
امید مهدی نژاد
در جنگ های تن به تن آغاز می شویم
این رسم ماست در کفن آغاز می شویم
از ابتدای خون گلو- از شروع عشق
انتهای خویشتن آغاز می شویم
آرام در قلمرو شب رخنه می کنیم
هم پای صبح دفعتا آغاز می شویم
بازی ادامه دارد نوبت به نام ماست
ما تازه بعد باختن آغاز می شویم
آری به رغم سایه سنگین سامری
یک روز از همین وطن آغاز می شویم
این شعر ها طلیعه شورند صبر کن
وقتی تمام شد سخن آغاز می شویم
/ 1 نظر / 13 بازدید