شهادت

شايد خودمم فکر نميکردم که يه روز برگردم و اينجا چيز بنويسم اما يکی دو روزه حالم يه جور ديگه شده فردا ۲۸ صفره خب تسليت.

پری روز شهادت عبدالعزيز رنتيسی بود خب تبريک.

البته که تبريک داره چرا نداشته باشه مگه شهادت تبريک نداره.

پيامبر گفته بود بالای هر نيکويی و هر خوبی و هر بری يک مقام نيکوتر و خوبتر هست مگر شهادت که بالاتر از اون چيز ديگه ای نيست.  

/ 1 نظر / 2 بازدید