چندمين...

تو چندمين تنی که زخمی ات کرده ام؟ چندمين . . . ؟؟؟

 ...

همه اونهايی که خار تن من بهشون گرفته. و همه اونهايی که طعم تلخ حرفهای من رو هنوز تو دهنشون حس ميکنن. بدونین که شرمنده تون هستم.

بخصوص تو عزيز

/ 2 نظر / 3 بازدید