غلط نويسی از نوع مردانه؟

راستش دفتر املا برادر کوچک ما چند شب پيش به دست ما رسيد شروع کرديم وذق زدن بيست بيست بيست بيست همين طور بيست رديف کرده بود ما هم تند تند ورق ميزديم و رد ميشديم چشممون افتاد به يه ۱۸ تعجب کرديم وايساديم ببينيم چی رو غلط نوشته ديديم خاطر رو نوشته خواتر گفتم پسر تو غلط ننوشتی وقتی هم نوشتی مردانه نوشتی.

ديگه اينکه اين فرش شستن مادر ما باعث شد که مردم رشت يه چند روزی از يه هوای بهاری و نيمه بارونی بهره مند بشن!

/ 0 نظر / 2 بازدید