. . .

جوانمردا!

سرتا پايم فدای سر تا پايت!

هر عشقی که در خون و پوست و گوشت و رگ و پی نبود،ناقص است!

(نامه ها/عين القضاة)

/ 1 نظر / 3 بازدید
شایان

۱)دريغا عشق که شد و باز نيامد ... ۲) عاشق عشق را چنان به فرياد آمد که وجودش همه بانگی شد ... ۳) اما بی خيال : خاطر بی آرزو از رنج يار آسوده است ــــ خار خشک از منت ابر بهار آسوده است ( نه اینجا خار خشکی ست و نه آنجا ابر بهاری پس زنده باد مصراع اول (: ...) شوخی کردم ملت ...