عاشقی

هميشه می گفت: اگه شنيدی من عاشقم بشنو ولی باور نکن!

ديروز ديدمش. گفتم سلام عزيز چرا پکری؟ با خنده گفتم نکنه عاشقی؟

گفت آره عاشقم اما تو باور نکن!

/ 0 نظر / 3 بازدید