خداوندا!

در این برهوت عاطفه هر که را تتمه دلی برای مهر ورزیدن هست گرامی بدار و سرش را به سنگ جفا آشنا مکن.

خداوندا!

پناه بر تو از جمود و تحجر

پناه بر تو از نفس مداری و دنیا پرستی

پناه بر تو از گناه آرایی و توجیه گری

پناه بر تو از آرزوهای حیوانی و آمال این جهانی

پناه بر تو از لغزشهای ناگهانی

پناه بر تو از رسوایی آن جهانی

پناه بر تو از سیاه دلی سیاه اندیشی و سیاه بینی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید