اين موبايل هم عجب مکافاتی شده! از دو نيم متری طرف رد ميشی يه کله ای تکون ميده از کنارت رد ميشه و تو ميمونی و حسرت ديدن يه دوست بعد از مدت ها!

بعد ادعا ميکنيم که تکنولوژی فاصله ها رو بر داشته!

اين يک.

دو اينکه تازه خيالمون از بارون راحت شد که اين چکه های کولر راه افتاد باز بارون خدا حساب کتاب داشت ناشکری کرديم افتاديم به گير چکه های کولر!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
صرير

لإن شکرتم لأزيدنکم...